+420 553 611 615 / PO-NE: 9:00-19:00

Zásady ochrany osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů

 

Kupující bere na vědomí, že prodávající o něm eviduje a zpracovává osobní údaje zahrnující:

  1. a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště/sídlo, identifikační číslo, apod.,
  2. b) další údaje, pokud jejich zpracovávání je nezbytné pro účely plnění dalších povinností prodávajícího,
  3. c) údaje dotýkající se platební morálky, a to zejména za účelem řádného vedení účetnictví, sledování insolvenčních, aj. rejstříků.

Zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z dotčených právních předpisů, případně plnění smluvních závazků prodávajícího. V případě nesdělení daných údajů nebude moci prodávající plnit předmětné povinnosti.

Kupující je povinen sdělovat prodávajícímu změny svých údajů, a to za účelem zajištění správnosti, úplnosti a autenticity údajů zpracovávaných prodávajícím. Zároveň má kupující právo požadovat opravu jednotlivých evidovaných údajů. Za účelem ověření správnosti a autenticity údajů je prodávající povinen vyhovět žádosti kupujícího o sdělení údajů, které o něm jsou zpracovávány, a to ve formě potvrzení o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány v jakém rozsahu, za jakým účelem, apod.

V případě, že prodávající zřídí pověřence pro ochranu osobních údajů, pak je povinen nájemci tuto skutečnost sdělit, a to včetně náležité identifikace tohoto pověřence.

Prodávající zpracovává účetní agendu v rámci systému HELIOS, přičemž v rámci tohoto systému je prodávající  aktivní samostatně.

Každý ze subjektů, o němž společnost zpracovává osobní údaje, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto se případně také domáhat soudní ochrany, a to ve všech otázkách ochrany jeho osobních údajů.

Jakmile odpadne důvod pro zpracování osobních údajů, tedy zejména po uplynutí 10 roků od ukončení kalendářního roku, je prodávající povinen vymazat osobní údaje kupujícího. Kupující má právo, aby prodávající odstranil osobní údaje o nájemci před tímto datem, pokud tento je zpracovává neoprávněně, případně chybně, a k opravě chyby nedojde ani po výzvě k jejich opravě.

Prodávající není oprávněn činit jakékoliv rozhodování v záležitostech kupujícího toliko na základě automatizovaného zpracování jeho osobních údajů, ani provádět jakékoliv jeho profilování, a to vyjma případného posouzení termínu splatnosti jednotlivých závazků kupujícího.

Prodávající je povinen informovat kupujícího o jakémkoliv ohrožení jeho osobních údajů.

Prodávající nezpracovává osobní údaje kupujícího z titulu jeho souhlasu, ale pouze z titulu plnění zákonných povinností, a to s výjimkou zpracování osobních údajů tak, jak k nim případně poskytl kupující souhlas (např. se zasíláním obchodních sdělení, apod.).